Vulmdiet

Všetko čo Vás môže zaujímať.

Všetko o nákupe

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia alebo objednávanie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s ust. §10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby. 

Ak Spotrebiteľ pri registrácii, alebo objednávaní odklikne kolonku "SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV", udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 Zákona o ochrane osobných údajov, aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému pri registrácii v E-shope.

Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla "SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV" potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskynúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov informovaný najmä o: 

a.) identifikačných údajoch Predávajúceho

b.) účele spracúvania osobných údajov

c.) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú

d.) ďalších informáciach potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku, či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod., Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať a Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a.) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané

b.) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií

c.) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie

d.) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

e.) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

f.) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil

g.) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

h.) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a.) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu

b.) využívaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo

c.) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu

SPÔSOB PLATBY

Platbu za tovar je môžné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

1. Dobierka

- dobierkový poplatok je zahrnutý v cene zásielky, keďže každá zásielka (Poštová zásielka a Expres zásielka) je doručená prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty, a.s.

2. Bezhotovostný prevod na účet

- platba za tovar sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 2922880023/1100 vedený v Tatra Banke, a.s.

- IBAN: SK 24 1100 0000 0029 2288 0023

- SWIFT: TATRSKBX

3. V hotovosti

- tento spôsob platby sa viaže na Osobný odber v jednom z našich dietologických centier.

SPÔSOB DOPRAVY

Ponúkame Vám možnosť dopravy Vašej zásielky nasledovným spôsobom:

1. Poštovou zásielkou

2. Expres zásielkou

AKO TOVAR REKLAMOVAŤ

Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

a) či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou

b.) či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou 

c.) či je Tovar alebo jeho obal poškodený

V prípade, že bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.

V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto článku týkajúcich sa Všeobecných obchodných podmienok, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: vulmdiet@vulmdiet.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako napr. dodací list, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

a.) svoje identifikačné údaje

b.) údaje Predávajúceho

c.) opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje

d.) popis vady Tovaru

e.) číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka

Spotrebiteľ je pri reklamácii oprávnený použiť Reklamačný formulár, ktorý tvorí prílohu č. 3  Všeobecných obchodných podmienok.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách je vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a.) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

b.) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar

c.) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa

d.) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom

e.) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy)

f.) pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru, či s účelom, na ktorý je Tovar určený

g.) mechanickým poškodením, najmä  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.

h.) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru

i.) po uplynutí záručnej doby

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii alebo v Objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a.) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie

b.) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku

c.) popis stavu výrobku

d.) výsledok posúdenia

e.) dátum vyhotovenia odborného posúdenia

Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.

INFOLINKA 

Sme tu pre Vás a na Vaše otázky, ktoré Vás zaujímajú Vám odpovieme na našej infolinke: +421 917 70 10 10. 

 

Používaním stránok prevádzkovateľa SLIM 4U, s.r.o. dietologické centrum
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.